anketa

Myslíte, že Ferrari v sezóně 2016 získá některý z titulů?
ano
graf 50%
ne
graf 50%
hlasovalo: 14979

Ferrari 248 F1

Ferrari 248 F1

Po relativn? neúsp?šném roce 2005, píšu schváln? relativn?, protože opravdu nesdílím ten názor, že kone?né t?etí místo v obou šampionátech je špatný výsledek i když se poda?ilo zvít?zit pouze jednou, Ferrari vzhlíží k sezón? 2006 s vírou v další z úsp?šn?jších ro?ník?. Hlavním krokem ke kýženému úsp?chy by se m?l stát nový monopost, který po pár letech ustáleného zna?ení dostal nové – Ferrari 248 F1. Z toho lze krásn? odvodit asi nejv?tší zm?nu, která v nové sezón? Formuli potkala a sice snížení objemu motoru na 2,4 litru a po?tu válc? na osm. Nový monopost, pod interním kódovým ozna?ením 657, je dvaapadesátým v historii Scuderie, který byl postaven Mistrovství sv?ta Formule 1.

Jak jsem již nastínil srdcem automobilu je, vzhledem k novým pravidl?m, zcela nový vidlicový osmiválec o objemu 2400 ccm. Motor s ozna?ením 056 má nosnou konstrukci, umíst?ný podéln?. Práce na n?m zapo?aly na ja?e roku 2005 tak aby p?esn? vyhovovaly technickým omezením ze strany FIA. První exemplá? se prvn? dostal do modifikovaného F2004 v srpnu téhož roku. Z historického pohledu je Ferrari 248 F1 návratem k tradici osmiválcových monopost?, které naposledy kroužily po tratích Velkých cen v roce 1964 reprezentovány modelem Ferrari 158 F1.

Ferrari 248 F1

Zm?n se ale samoz?ejm? do?kaly i další ?ásti monopostu, podvozek je leh?í u p?edchozího modelu. D?raz byl kladen zejména na zlepšení proud?ní vzduchu pod autem. P?irozených zm?n doznal kv?li novému motoru i chladicí systém. Jednou z nejmarkantn?jších inovací prošla zp?tná zrcátka, která jsou o dost menší a více vp?edu posazené. Dalšími výrazn?jšími zm?nami prošel zejména horní vstup vzduchu k motoru, jeho kryt, velikost palivové nádrže, aerodynamické prvky, výfukový a brzdový systém. Sedmi rychlostní (+ zpáte?ka) karbonová p?evodovka je evolucí té z F2005, je tedy ve voze umíst?ná podéln?. P?ední zav?šení kol z?stalo prakticky beze zm?ny na rozdíl od zadního, p?i jeho vývoji byl velký d?raz kladen na zvýšení efektivity aerodynamiky a snížení opot?ebení pneumatik.

O tom jak se novému Ferrari 248 F1 povede v konkurenci ostatních monopost? F1 nám napoví až nadcházející sezóna. Snad se naváže na ohromný úsp?ch svého nep?ímého p?edch?dce Ferrari F2004...

Technické parametry k Ferrari 248 F1 zatím nejsou k dispozici.

webdesign & all content © 1999-2024 Adam Fišer